مشاوره حقوقی تلفنی

کپی-رایت

این حق متعلق به ناشر یا پدید آورنده یک اثر، به فرد تعلق می گیرد که تقریباً همان حق مؤلف است و شامل نشر – تکثیر و الگو برداری می شود این حق تا زمانیکه اختصاصی است متعلق به دارنده حق می باشد و پس از آن هرگونه بهره برداری از آثار فقط با اجازه ناشر یا پدید آورنده اثر می باشد و این حق قابلیت انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. قبل از اختراع دستگاه چاپ در اوایل قرن 18 به دلیل عدم امکان تکثیر ی...

مشاوره حقوقی