مشاوره حقوقی تلفنی

کپی-رایت

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان‌فصل یکم - تعاریف‌مصوب 1348.10.11‌ماده 1 - از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "‌پدیدآورنده" و به آن چه ازراه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی کهدر بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "‌اثر" اطلاق می‌شود.‌ماده 2 - اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:1 - کت...
این حق متعلق به ناشر یا پدید آورنده یک اثر، به فرد تعلق می گیرد که تقریباً همان حق مؤلف است و شامل نشر – تکثیر و الگو برداری می شود این حق تا زمانیکه اختصاصی است متعلق به دارنده حق می باشد و پس از آن هرگونه بهره برداری از آثار فقط با اجازه ناشر یا پدید آورنده اثر می باشد و این حق قابلیت انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. قبل از اختراع دستگاه چاپ در اوایل قرن 18 به دلیل عدم امکان تکثیر ی...

مشاوره حقوقی