مشاوره حقوقی تلفنی

کار

مرخصی استعلاجی
پرداخت غرامت دستمزد یا همان حقوق مرخصی استعلاجی برعهده کار فرما نیست و بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد . مگر این که کار فرما خودش داوطلبانه مبلغی را برای رکمک به کارکنان وکارگران خود پرداخت نماید و این مبلغ فقط به بیمه شدگانی پرداخت می شود که بر اثر حوادث یا بیماری و به صورت موقت قادر به کار نباشد و سازمان تامین اجتماعی مبلغی را به عنوان غرامت با توجه به وجود شرایط ذیل پرداخت خواهد کرد : 1 &...
کارگر
  اگر کارگری در روز جمعه در محل کار خود حاضر و مشغول کار شود در مقابل این که از تعطیلی روز جمعه استفاده نکرده است کار فرما باید علاوه بر مزد ، 40 درصد اضافه بر مزد به کارگر پرداخت نماید . در ماده 62 قانون کار روز جمعه روز تعطیلی هفتگی کارگران می باشد که همراه با مزد می باشد و در تبصره 1 ماده 62 تاکید شده است که :  " کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از ت...

مشاوره حقوقی