مشاوره حقوقی تلفنی

چک

 استرداد چک یا سفته
درحال حاضر اکثر کارفرمایان در هنگام استخدام و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود از نیروی مذکور تضمین می‌خواهند که در قالب چک یا سفته می‌باشد و عمدتاً سفته می‌گیرند. حال چه کنیم در صورت ایجاد مشکل و قطع رابطه کارفرما با کارگر این سفته موجب دردسر برای پرسنل نشود؟ 1- کسی که سفته به کارفرما می‌دهد در داخل آن این متن را قید کند: «در وجه شرکت.......... / آقای.......... بابت تض...
رفع سوءِ اثر از چک های برگشتی توسط شعب بانک های تابعه انجام می گیرد و این امر از چند طریق انجام می گیرد: تامین موجودی مبلغ چک و پاس شدن چک ارائه لاشه چک به شعبه بانک ارائه رضایتنامه محضری از ذی نفع چک به شعبه بانک واریز کردن وجه چک به حساب مربوطه و مسدود کردن آن به مدت ۲ سال تامین موجودی مبلغ چک و پاس شدن چک صاحب حساب جاری باید مبلغ چک برگشت شده را به حساب جاری خودش واریز کند و پس از این...
چک
چک بلامحل یا بی محل چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد بانک مربوطه نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کم‌تر از مبلغ چک محل داشته باشد آن چک بلامحل به شمار می‌رود. در موارد ذیل طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کم‌تر از 10 میلیون ریال و تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه ...
چک
 در چه صورتی صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کند؟ قانون‌گذار درباره 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 آورده است : ماده 14 اصلاحی 11/8/1372: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً ...
چک
  - قانون‌گذار در ماده 12 قانون چک اصلاحی 2/6/1382 در این خصوص آورده است. - ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بود یا چک بابت تضمین انجام معام...
چک
-اگر مبلغ موجودی نزد بانک کم‌تر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند در این صورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی‌ محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. -کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد مثل ارث. -اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکای...
چک
  -کلیه خسارات و هزینه‌های انجام شده توسط خواهان شامل خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل مطالبه است و این خسارات، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را هم در برمی‌گیرد. -چک فقط در تاریخ سررسید و یا پس از آن قابل وصول است و قبل از تاریخ مندرج در چک قابل وصول نمی‌باشد. -صادرکننده چک باید در تاریخ سررسید به اندازه همان مبلغ پک ...
چک
  -کسی که چک را به بانک برده به دلیل عدم موجودی یا نقص امضاء تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت را می‌کند پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه می‌بایستی تا قبل از اولین جلسه یا در همان جلسه اول دادخواست ضرر و زیان به میزان مبلغ چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه نماید تا دادگاه هم زمان ضمن محکومیت قانونی صادرکننده چک به حبس و ... متهم را به پرد...
چک
  1- چک عادی که چندین نوع می‌باشد از جمله: الف: چک سفید امضا ب: چک وعده دار ج: چک به حواله کرد د: چک بی محل توضیح اینکه چک‌های فوق توسط افراد حقیقی صادر می‌شوند. 2- چک تأیید شده 3- چک تضمین شده 4- چک مسافرتی توضیح اینکه چک‌های فوق چک‌هایی است که توسط بانک‌ها و به تقاضای صاحب حساب و افراد عادی صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین شده است. الف- چک سفید امضاء...
وکیل سلام
هدف از راه اندازی سایت آشنایی عموم مردم نسبت به تکالیف و وظایف قانونی و اخلاقی خود در جامعه و چگونگی اجرای قوانین در جامعه و همچنین آگاهی دادن به مردم در خصوص ضرورت استفاده و رعایت مردم از قانون در مسیر عدالت و اهمیت انجام و اجرای صحیح قانون در جامعه می باشد همچنین آگاهی دادن به مردم در خصوص قوانین و در جهت حل مشکلاتی که در حال حاضر مبتلا به جامعه می باشد از قبیل قوانین چک- سفته- ازدواج- طلاق و حق...

مشاوره حقوقی