مشاوره حقوقی تلفنی

وکیل

آیا وکیل در تمام مسائل مرتبط با پرونده اختیار دارد؟یا اختیارات او محدود است؟ ماده ی 35 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر داشته است: " وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد..." واقعیت این است که قانون،اختیارات وکیل را به وکالتنامه سپرده است.در نتیجه آنچه اختیارات وکیل را معین میکند وکالتنامه ی وکیل و د...
وکیل و مشاوره حقوقی
کلمه وکیل یکی از اسما خداوند است . یک وکیل باید افتخار و مباهات کند که نام منصب او از اسما الحسنی می باشد. همانگونه که قضاوت یک شغل نیست و منصب است ، وکالت هم به همین صورت باید باشد . وکالت هم منصب است و نباید به عنوان صرفا جایگاهی جهت امرار معاش نگاه کرد.وکیل باید در راستای منصبی که دارد و آن هم دفاع از مظلوم در مقابل ظلم است همیشه مدافع حق و ذاتا به دنبال اجرای عدالت باشد. همیشه در هر قشری ...

مشاوره حقوقی