مشاوره حقوقی تلفنی

نفقه

نفقه ازدواج موقت
در ماده 1113 قانون مدنی آمده است که : « در عقد انقطاع زن حق نفقه نخواهد داشت مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . » یکی از دلایل تاسیس و مجوز انجام ازدواج موقت در فقه شیعه این است که تعهدات و تکالیف زن و مرد در ازدواج موقت نسبت به ازدواج دائم کمتر می باشد . مرد تکلیفی جهت پرداخت نفقه که شامل مسکن ، غذا ، لباس و . . . نخواهد داشت و با توجه به تصریح قسمت اول ماد...
پول تو جیبی
  در شرع و قانون در خصوص پرداخت نفقه فرزند توسط پدر سن معینی را تعیین نکرده اند، اما در حال حاضر در عرف جامعه ایرانی تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد معینی نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. مگر با شرایطی( اثبات این شرایط با پدر خواهد بود ) از پرداخت نفقه اولاد معاف خواهد بود، اما در حال حاضر به کارمندان دولت تا زمانی که دختر ازدواج نکرده، و پسر مشغول تحصیل می باشد، حق اولاد پ...
نفقه
 مرد وظیفه دارد در حد توان و متناسب با شأن و شخصیت زن منزل  مستقل تهیه کند و نفقه را نیز در حد شان زن پرداخت نماید اما اگر این منزل در حد شأن و شخصیت زن بود ولی سکونت زن در این منزل احتمال ضرر جانی و یا شخصیتی و آزار و اذیت برای وی داشته باشد ترک آن منزل به عنوان نشوز و عدم اطاعت از شوهر محسوب نخواهد شد و مرد موظف است تا زمان بر طرف شدن مشکل ، نفقه همسرش را پرداخت نماید . مواد 1114 و 11...
خانواده
زن به دو صورت می تواند پرداخت نفقه از مرد درخواست کند، به عبارت دیگر ضمانت پرداخت نفقه توسط مرد به دو صورت می باشد: ضمانت اجرا و راهکار مدنی یا حقوقی ضمانت اجرای کیفری راهکار مدنی یا حقوقی در این روش زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه با مراجعه به دادگاه، درخواست نفقه خود را نموده و دادگاه نیز با تعیین کارشناس دادگستری و تعیین میزان نفقه و در نهایت با صدور حکم مرد را ملزم به پرداخت نفقه...
خانواده
قانونگزار برای نفقه زن اهمیت ویژه قائل شده است و چند ماده از قانون مدنی را به این امر اختصاص داده است از جمله: - نفقه زن از حقوق ممتاز محسوب شده است ماده 1206 قانون مدنی: ((... و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت...)) به همین دلیل در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی جهت پرداخت دیون، نفقه همسر برسایر بدهی ها مرد ارجعیت دارد.  - نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است م...
نفقه
  نفقه فرزند در صورت داشتن تمکین مالی بر عهده پدر می باشد، و در صورت امتناع از پرداخت نفقه فرزندان از جهت کیفری قابل رسیدگی بوده، و با شکایت فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، ابتدا داسرا و سپس دادگاه به این امور رسیدگی می کند. بر اساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر، و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی پدر، پرداخت نفقه بر عهده جد پدری، و د...
 نفقه از نظر شکل و کیفیت اشکال مختلفی دارد بعضی از نفقه با استفاده و انتفاع از آن دارای بقاء هستند و تغییر نمی کند، ولیکن بعضی از موارد نفقه با استفاده و انتفاع از آن تغییر می کند. در مورد دسته اول مانند طلا و زیور آلات و اثاث البیت. و در مورد دسته دوم می توان از مواد خوراکی مانند گوشت – روغن و برنج و غیره را مثال زد. پرداخت نفقه به دوصورت انجام می گیرد: در روش اول مانند روشی که در خا...
نفقه
 یکی از مزایا و مزیتی که قانونگذار برای زن در ((عقد دائم)) منظور نموده است دریافت نفقه می باشد. مبحث نفقه وضعیت و احتیاجات زن به صورت متعارف مورد ملاک و ارزیابی قرار می گیرد و وضعیت مرد ملاک در تعیین میزان نفقه زن نخواهد بود. و چنانچه زن در خانواده متمکن باشد شوهر باید وسایل زندگی و مایحتاج وی را با توجه به طبقه اجتماعی و شأن خانوادگی وی تهیه نماید، و در اینجا متوجه معنا و مفهوم اسلام در قاع...
نفقه
 تعریف نفقه در ماده 1107 قانون مدنی بدین صورت آمده است: نفقه عبارت است از: مسکن ،البسه و غذا و اثاث است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.           هر چند قانون گذار مواردی را در ماده مذکور بیان کرده است، اما باید توجه داشت که این موارد از باب تمثیلی و به عنوان ...

مشاوره حقوقی