مشاوره حقوقی تلفنی

مناظره

مناظره
           گفت و گوی مستقیم یکی از بهترین راه های تفاهم و انتقال تلاش و تجربیات است و برای اینکه بتوانیم با دیگران ارتباطی صحیح داشته باشیم نیازمند گفتگو هستیم. اگر مسیر این گفتگو از راه اصلی خود خارج شود موجب جدایی، خشونت، بحران و تنش و درگیری می شود. و این عامل تفاهم و نزدیکی افکار موجب جدایی و ابزاری ضد انسانی خواهد شد. هدف مناظره   ...

مشاوره حقوقی