مشاوره حقوقی تلفنی

قانون-موجر-مستاجر

قانونگذار برخلاف اماکن مسکونی که رسیدگی به آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است، صلاحیت رسیدگی به صدور حکم تخلیه اماکن تجاری را دادگاههای عمومی قرار داده و تابع قوانین آئین دادرسی مدنی و طی تشریفات خاص می‌باشد. در حال حاضر در خصوص اماکن تجاری از 2 قانون تبعیت می‌شود: 1- قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خواهد بود و چنانچه قرارداد اجاره بعد...
قانون مستاجر وموجر
یکی از اصول اولیه که برای صحت قرارداد اجاره باید رعایت شود تعیین مدت زمان اجاره است و در صورت عدم تعیین مدت اجاره، قرارداد اجاره فاقد اعتبار خواهد بود . پس از پایان مدت اجاره، با تقاضای موجر یا همان شخص اجاره دهنده، مستاجر موظف است که ملک را تخلیه و تحویل نماید. اما در چه صورتی موجر می تواند درخواست تخلیه و تحویل ملک را نماید در 3 صورت موجر می تواند تقاضای تخلیه و تحویل ملک را نماید: 1- انقضای ...

مشاوره حقوقی