مشاوره حقوقی تلفنی

شورای-حل-اختلاف

شورای حل اختلاف
شکایت از اعضای شورای حل اختلاف - تخلفات اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف در ماده 35 قانون احصاء و مشخص شده است و تخلفات مذکور با توجه به ماده 33 قانون، در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا رسیدگی می‌شود. «هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد اداره هیات به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و ...» و در تبصره 1 آن تصری...
شورای حل اختلاف در موارد ذیل اقدام به رسیدگی می کند : جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی و تربیتی از جمله تخلفات رانندگی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و مطالبات اجور معوقه تا سقف 200،000،000 ريال ادعای اعسار از پرداخت محکوم به دعاوی مالی تا مبلغ 200،000،000ريال دعاوی صدور گواهی حصر وراثت دعوی تحریر ترکه دعوی مهر و موم ترکه و رفع آن الزام به تنظیم سند خودرو مقوم به مبلغ 200،000،000 ريال ...
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف : با توجه به تشکیل حجم وسیع پرونده ها در محاکم قضایی و عدم وجود اسباب و لوازم جهت رسیدگی به پرونده ها که مهمترین آن تأمین نیروی انسانی اعم از قاضی و کادر دفتری توسط قوه قضائیه می باشد، شورای حل اختلاف در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به شکل فعلی شکل گرفته و این سیستم پس از فراز و نشیب های بسیار ؛ با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف شکل سیستماتیک و قانونی به خود گرفت شکل گیری شورای حل اخت...
تاریخچه تشکیل شورای نگهبان
شورای حل اختلاف قبل از قانون گذاری به صورت سیستماتیک و تصویب قانون مدرن خاص شورای حل اختلاف ، در ایران وجود داشت و با توجه به این که مراجع دینی مردم را از مراجعه به محاکم قضایی حکام جور منع می کردند، حل اختلافات در هر منطقه توسط روحانیون و حکام شرع و هم چنین ریش سفیدان که مورد تائید و وثوق مردم بودند و در فقه اسلامی و احکام و احادیث تبحر داشتند، انجام می گرفت. مردم هر محل و منطقه جهت حل مشکلات و ا...

مشاوره حقوقی