مشاوره حقوقی تلفنی

ریاست-جمهوری

تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری
تنفیذ  ریاست جمهوری پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور توسط مردم و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، با توجه به بند 9 اصل 110 قانون اساسی ، حکم ریاست جمهوری می بایستی به وسیله رهبر تنفیذ شود . این تنفیذ از وظایف و اختیارات رهبری بوده و جنبه تشریفاتی و صوری ندارد و تا زمانی که این تنفیذ صورت نگیرد رئیس جمهور قانونا رئیس قوه مجریه نخواهد بود و امضا رهبر ، تایید و دادن مش...

مشاوره حقوقی