مشاوره حقوقی تلفنی

دولت

شهروند
 یک شهروند به افرادی که در شهر زندگی می کنند اطلاق نمی شود بلکه منظور از اصطلاح شهروند افرادی هستند که با اشتراکاتی که مهمترین آن سرزمینی و فرهنگی، به عبارتی در یک محدوده سرزمینی تحت عنوان کشور با یکدیگر زندگی و مراوده دارند گفته می شود. بنابراین اطلاق شهروند به کسانی که فقط در شهر هستند صحیح نیست بلکه کسانی که در روستا و...  زندگی می کنند نیز شهروند اطلاق می شود حتی اگر مثلاً یک خانواده...

مشاوره حقوقی