مشاوره حقوقی تلفنی

خانواده

دادگاه خانواده
دادگاه خانواده برای رسیدگی قضایی به امور خانوادگی همچون طلاق، نکاح، نفقه و ... در ایران تشکیل شده است. در گذشته دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی بود.با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قوه قضائیه مکلف شد برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در کلیه حوزه های قضایی شهرستان دادگاه خانواده ایجاد کند.(ماده یک قانون حمایت خانواده) لذا با تشکیل دادگاه خانواده و اختصاص یافتن رسیدگی امور خانواده به ای...
طلاق
  از نظر اسلام پیوند زناشویی امر مقدسی شمرده می شود. و این پیوند بین زن و مرد مایه آرامش روح و جسم و تکوین در جهت رشد و اعتلای کرامت انسان ها تعریف شده است و در قرآن آیات فراوانی در جهت تشویق و ترغیب به ازدواج آمده است و پیامبر اسلام نیز به انجام این امر پسندیده تأکید فراوانی کرده است، همانقدر که اسلام درخصوص امر ازدواج تأکید فراوان کرده است، به همان مقدار امر طلاق را مذموم و ناپسند برشمرده ...
حق حضانت
 فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ شخصا حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین خود را خواهند داشت و دادگاه در این خصوص دخالتی نخواهد کرد ولیکن تامین مخارج آن ها بر عهده پدر خواهد بود اما چنانچه پدر از تحویل فرزند زیر 7 سال به مادر خود داری کند مادر می تواند با مراجعه به دادگاه ابتدا درخواست کند که نفقه فرزند توسط پدر پرداخت شده و سپس درخواست صدور دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند را تقدیم دادگاه...
حضانت
 حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.همچنین بعد از 7 سالگی در صورت ایجاد اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت فرزند به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانونا جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می توانند ...
نفقه
 یکی از مزایا و مزیتی که قانونگذار برای زن در ((عقد دائم)) منظور نموده است دریافت نفقه می باشد. مبحث نفقه وضعیت و احتیاجات زن به صورت متعارف مورد ملاک و ارزیابی قرار می گیرد و وضعیت مرد ملاک در تعیین میزان نفقه زن نخواهد بود. و چنانچه زن در خانواده متمکن باشد شوهر باید وسایل زندگی و مایحتاج وی را با توجه به طبقه اجتماعی و شأن خانوادگی وی تهیه نماید، و در اینجا متوجه معنا و مفهوم اسلام در قاع...
نفقه
 تعریف نفقه در ماده 1107 قانون مدنی بدین صورت آمده است: نفقه عبارت است از: مسکن ،البسه و غذا و اثاث است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.           هر چند قانون گذار مواردی را در ماده مذکور بیان کرده است، اما باید توجه داشت که این موارد از باب تمثیلی و به عنوان ...

مشاوره حقوقی