مشاوره حقوقی تلفنی

حقوق-شهروندی

در بعضی از جرائم که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس- اعدام- رجم و ... می باشد متهم باید وکیل معرفی کند و چنانچه قادر به معرفی نباشد دادگاه مکلف است برای متهم وکیل تعیین نماید. در اصل ۳۵  قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است که داشتن وکیل حقی است که برای تمام مردم به رسمیت شناخته شده و همه مردم این حق را خواهند داشت که جهت دفاع از خود در دادگاهها و مراجع قضایی وکیل داشته باشند اما باید توجه ...
شهروند
 یک شهروند به افرادی که در شهر زندگی می کنند اطلاق نمی شود بلکه منظور از اصطلاح شهروند افرادی هستند که با اشتراکاتی که مهمترین آن سرزمینی و فرهنگی، به عبارتی در یک محدوده سرزمینی تحت عنوان کشور با یکدیگر زندگی و مراوده دارند گفته می شود. بنابراین اطلاق شهروند به کسانی که فقط در شهر هستند صحیح نیست بلکه کسانی که در روستا و...  زندگی می کنند نیز شهروند اطلاق می شود حتی اگر مثلاً یک خانواده...

مشاوره حقوقی