مشاوره حقوقی تلفنی

حجب

ارث
حُجب از موانع ارث بردن است. حُجب عبارت است از منع و محرومیت کسی که مستحق ارث است از تمام ماترک یا قسمتی از ماترک. حُجب بر دو قسم است. 1- حُجب حِرمان   2- حُجب نقصان حُجب حِرمان زمانی است که وارث در بین ورثه باشد و مانع ارثبردن دیگر وارثان یا طبقه دورتر می ­شود یعنی وارث در هر مرتبه که باشد مانع ارث بردن فرد یا طبقه دیگر می­ شود مثال: پدر و مادر و فرزندان میت در طبقه اول مانع...

مشاوره حقوقی