مشاوره حقوقی تلفنی

ثبت-شرکت

وکیل سلام
 پس از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار ثبت شرکت های خارجی در ایران را الزامی دانسته و درصورت عدم ثبت، مجازات هایی را تعیین کرده است، از طرفی در اصل 81 قانون اساسی آمده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».           اما لزوم سرمایه گذاری خارجی جهت اجرای طرح ه...
ثبت شرکت
 شروع شکل گیری شرکت با اراده ی چند نفر آغاز می شود. اصل کلی نشان دهنده ی این است که جهت تأسیس شرکت نیاز به مجوز از ارگان و سازمان خاصی نیست و تصمیم چند نفر جهت فعالیت در یک زمینه و یا زمینه های خاص و متعدد و طی کردن مراحل مختلف اداری و رعایت ضوابط خاص و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، مجوز فعالیت شرکت خواهد بود. اما در موارد خاصی انجام فعالیت علاوه بر الزام به ثبت شرکت مستلزم دریافت مجوز ...

مشاوره حقوقی