مشاوره حقوقی تلفنی

تصادف-رانندگی

تصادف منجر به فوت یا صدمه بدنی
چنانچه راننده ای تصادف کرد و حادثه منجر به خسارت به خودروها شد بلافاصله باید مراتب به پلیس 110 اطلاع داده و سعی کنیم خودرو را به کنار خیابان منتقل کرده تا موجب ایجاد ترافیک  نشویم. اما چنانچه تصادف منجر به فوت یا صدمه بدنی (جرح) شده باشد باید از حرکت و تغییر وضعیت خودرو، خود داری و بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفته و پلیس به اورژانس اطلاع خواهد داد اما اگر حادثه در جاده اتفاق افتاده باشد حادثه...

مشاوره حقوقی