مشاوره حقوقی تلفنی

اعسار

اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت مهریه نیز یک نوع اعسار از پرداخت محکوم به می باشد . زمانی که زن در خواست مهریه کند و مرد محکوم به پرداخت مهریه شود ، مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند . چنانچه مهریه...
اعسار
1-اگر کسی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرده است در دعوا پیروز شود و حکم به نفع وی صادر گردد باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید مگر اینکه در دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی را کرده باشد. 2-با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و استنباط از ماده مذکور محکوم له ( طلبکار)باید دارا بودن محکوم را ثابت و اموال را شناسایی و معرفی کند.البته محکوم علیه...
اعسار
اعسار به معنی رنج ، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی زمانی که شخص در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به اموال خودش را ندارد و یا اصولا مالی ندارد که بتواند پاسخگوی مدعیان خودش از نظر مالی باشد. بحث اعسار در 2 مورد مطرح می شود: 1-زمانی که حکم مالی بر علیه کسی صادر و در مرحله اجرا قرار می گیرد و محکوم علیه با توجه به عدم امکان پرداخت بدهی خود با توجه به قوانین موجود مدعی اعسار می شود. 2-...

مشاوره حقوقی