مشاوره حقوقی تلفنی

ارش

وکیل سلام
  ارش مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در قانون و شرع برای آن اندازه ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می گردد. مهمترین موارد ارش عبارت است از: 1-ارش عیب 2- ارش جنایت 3-ارش بکارت نحوه محاسبه میزان ارش اگر ثمن (ارزش) معامله برابر با قیمت کالا در زمان بی عیبی باشد تفاوت قیمت کالای بی عیب و معیوب به عنوان ارش به مشتری پرداخت می شود.اگر ثمن معامله بیشتر یا کمتر از قیمت ک...

مشاوره حقوقی