مشاوره حقوقی تلفنی

اجاره

اجاره
طبق تعریف قانون مدنی در ماده 466 اجاره عبارت است از: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع معین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» و در ماده 467 قانون مدنی آمده است: «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد» به عبارت ساده‌تر اجازه گرفتن از مالک برای استفاده از یک محل یا یک شیء در قبال پ...

مشاوره حقوقی