مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 993 قانون مدنی

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود: 1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود. 2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع. 3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت. 4 - وفات هر شخص.

مشاوره حقوقی