مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 982 قانون مدنی

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت. 1 - عضویت مجالس مقننه. 2 - عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی. 3 - استخدام وزارت امور خارجه:

مشاوره حقوقی