مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 936 قانون مدنی

با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمی‌برد یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد. .

مشاوره حقوقی