مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 892 قانون مدنی

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف - وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ثمن محروم می‌شود. ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که: ‌اولاً - لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ‌ثانیاً - پدر آنها زنده باشد. ‌ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. ‌رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند. ‌فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

مشاوره حقوقی