مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 890 قانون مدنی

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. ‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

مشاوره حقوقی