مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 803 قانون مدنی

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 2) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 3) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود. 4) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

مشاوره حقوقی