مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 292 قانون مدنی

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: 1)‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. 2)‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 3)‌وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

مشاوره حقوقی