مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 234 قانون مدنی

شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. ‌مبحث دوم - در احکام شرط

مشاوره حقوقی