مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 1248 قانون مدنی

در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر.یا تقلب 3 - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند. 4 - اگر ورشکسته اعلان شود. 5 - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود. 6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.

مشاوره حقوقی