مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 1047 قانون مدنی

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: 1 - بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2 - بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. 3 - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

مشاوره حقوقی